Des de l'Institut Carles Vallbona volem afavorir el procés d'orientació de tots els nois i noies, a través d'informacions i enllaços a recursos interessants i útils.

Bona sort en el vostre procés de decisió!!

LES PAU

Estructura de la prova

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:
una fase general obligatòria una fase específica de caràcter voluntari
Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

Amplia la informació clicant damunt del títol.

Qualificació de la fase general i nota d'accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.
Nota d'accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:
Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 


Qualificació de la fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.
Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.


Nota d'admissió

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.
La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.
Es calcula amb la fórmula:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al webhttp://gencat.cat/universitats/preinscripcio.


Recollida de les notes

On s'ha de recollir la documentació? 
  • Estudiants que el curs 2014-2015 fan el 2n curs de batxillerat o finalitzen el CFGS en un centre de Catalunya:
    • A la convocatòria de juny, en el seu centre de secundària o de CFGS.
    • A la convocatòria de setembre, en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça de recollida en l'apartat "Universitat on fer les PAU".
  • La resta d'estudiants: en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça en l'apartat "Universitat on fer les PAU".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada